Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز تجهیزات، تصفیه آب مصرفی دستگاه‌ها، تولیدبخار جهت گرم نگه داشتن مخازن و لوله‌های انتقال مواد و تأمین هوای فشرده مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین تأمین گاز مصرفی کل کارخانه از تأسیسات زیر استفاده می‌شود:
1.    پست اختصاصی تقلیل فشار گاز با ظرفیت 1000مترمکعب در ساعت.
2.    یک دستگاه کمپرسور صرفا جهت تامین هوای ابزار دقیق و مصارف آزمایشگاه.
3.    یک واحد مجزای پست فشاربرق قوی با ظرفیت دو مگاوات و تابلوهای کنترل برق با استفاده از تابلوهای استاندارد و تجهیزات اروپایی.
4.    دو دستگاه بویلر (دیگ بخار) با ظرفیت 10000تن در ساعت.
5.    واحد تصفیه آب با استفاده از فیلترشنی، کربن اکتیو و دستگاه اسمزمعکوس(.R.O)  جهت تأمین آب بدون سختی برای مصرف بویلرها.
6.    چهاردستگاه کمپرسور با ظرفیت تولید 9000مترمکعب در ساعت هوای فشرده و سیستم کامل تثبیت هوای فشرده و خشک کن هوا جهت استفاده در واحدهای تولید.
7.    انجام 30000 اینچ  قطر لوله‌کشی صنعتی جهت انتقال مواد اولیه، محصولات، بخار، هوا و گاز، به قسمت‌های مختلف.
8.    یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری جهت تأمین نیروی برق با ظرفیت 600 کیلوولت آمپر که مرتفع‌کننده نیاز کل کارخانه می‌باشد.