در طراحی، اجرا و راهبری واحد تولیدی از استانداردهای مهندسی و دانش فنی بروز صنعت فرآوری و تولید قیر به کار گرفته شده است و از دستورالعمل‌های مدون مهندسی و علمی در راهبری کارخانه استفاده می‌شود.